Regulamin konferencji podologicznej podoMANIA

4-5 września 2021r.

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 • Organizatorem konferencji jest podoMANIA Klaudiusz Myszka ul. Ułańska 10, 86-005 Ciele, NIP: 554 2677 285 , zwany dalej Organizatorem.
 • Konferencja odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora, City Hotel ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz w dniach 4-5.09.2021r.
 • Konferencja dedykowana jest dla osób praktykujących i kształcących się
  w kierunku podologii, zwanych dalej Uczestnikami.
 • Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • Konferencja przewidziana jest na 250 uczestników.
 • W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba uczestników niezaszczepionych wynosi maksymalnie 60 uczestników.
 • W ramach Konferencji odbędą się prelekcje (sesje wykładowe
  i warsztatowe).
 • Konferencja prowadzona jest w języku polskim.
 • Konferencja ma charakter zamknięty.
 • Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat udziału w wydarzeniu.

 

 • 2 Uczestnictwo w Konferencji

 • Uczestnictwo w Konferencji jest płatne.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zakup biletu przez stronę dermativa.pl. Cena biletu do 20.08.2021r. to 600 zł brutto, od 20.08.2021r. – 31.08.2021r. 700 zł brutto. Nie podlega ona negocjacji. Obejmuje:

– udział w konferencji,

– przerwy kawowe,

– obiad pierwszego dnia,

– brunch drugiego dnia,

– materiały konferencyjne.

 • Zakup biletu odbywa się poprzez rejestrację na stronie dermativa.pl oraz uiszczenie w ciągu 24 godzin od rejestracji opłaty na konto bankowe Organizatora. Dane do przelewu: podoMANIA Klaudiusz Myszka, ul. Ułańska 10, 86-005 Ciele, nr konta – 25 1050 1139 1000 0097 4189 7541.
 • Po prawidłowym dokonaniu opłaty, w ciągu 7 dni Uczestnik otrzyma od Organizatora na podany w zgłoszeniu adres mailowy bilet imienny, miejsce i datę konferencji, agendę.
 • Na życzenie Uczestnika, zgłoszone w toku rejestracji, Organizator tytułem dokonanych wpłat wystawia fakturę VAT.
 • Wszelkie koszty związane z udziałem w wydarzeniu-koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia poza konferencją, uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • Obowiązuje zakaz odsprzedawania biletów. Bilet może być wykorzystany przez firmę, na którą została wystawiona faktura VAT lub osobę, na którą został dokonany zakup.

 

 • 3 Rezygnacja z udziału w Konferencji

 

  • W przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu ustawy o z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827
   z późn. zm.) (dalej: ustawa o prawach konsumenta). Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Konferencji) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy i zwrotu 100% opłaty konferencyjnej. Do zachowania powyższego terminu niezbędne jest wysłanie pisemnej rezygnacji wyrażającą jednoznaczną wolę odstąpienia na adres mailowy: podomania2021@gmail.com.

3.2.   Po otrzymaniu rezygnacji Organizator przesyła na adres mailowy Uczestnika informację zwrotną dotyczącą otrzymanej rezygnacji.

3.3.   W przypadku rezygnacji z Konferencji, po zachowaniu wyżej wymienionych warunków, zwrot otrzymanej opłaty konferencyjnej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
i potwierdzenia przez Organizatora zgłoszonej przez Uczestnika pisemnej rezygnacji przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji.

 

 • 4 Dane osobowe

 

 • Administratorem danych osobowych jest Organizator: podoMANIA Klaudiusz Myszka z siedzibą przy ul. Ułańska 10, 86-005 Ciele, NIP: 5542677285, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z Ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji.
 • Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników.
  W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
 • Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
  w Konferencji.
 • Treść w/w zgód stanowi załącznik do Regulaminu.
 • Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
 • Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne
  z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane
  w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są szyfrowane.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 • Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić warunki organizacyjne konferencji, które są zgodne z informacjami na stronie internetowej wydarzenia Konferencji.
 • Organizator umieszcza na stronie internetowej szczegółowy plan przebiegu konferencji uwzględniający przedział czasowy przeznaczony na poszczególne panele, przerwy obiadowe i brunchowe. Organizator jednak zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu Konferencji, a także podczas jej trwania, w tym prawo do zmian kolejności prelekcji i czasu wystąpień.
 • Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 • W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie Konferencji.
 • Wszelkie materiały prezentowane przez prelegentów Uczestnikom Konferencji są chronione prawami autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody osób uprawnionych.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione w czasie Konferencji rzeczy Uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 • Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Uczestnik zgłaszając uczestnictwo w Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie zdjęć i nagrań audiowizualnych wykonanych podczas Konferencji. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audiowizualnych za pomocą dowolnego medium w celu mieszczących się w zakresie promocji Konferencji i zakresie działania Organizatora. Tym samym uczestnik zrzeka się prawa do każdorazowego uprzedniego zatwierdzania wykorzystanych przez Organizatora zdjęć i nagrań audiowizualnych do celów naukowych i marketingowych.
 • Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji poprzez skuteczne dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty, wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych, promocyjnych i naukowych po zakończeniu konferencji, bez wyrażania dodatkowej zgody w formie pisemnej.
 • Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.